Život včelstva

V posledných rokoch celosvetovo pozorujeme vysoké straty včelstiev. Zimné úhyny sa dostali z 10% na úroveň 30 %, v niektorých regiónoch až na 90 %. Výrazný pokles počtu včelstiev má priamu súvislosť s intenzifikáciou poľnohospodárstva, nadmerne používanými nebezpečnými chemickými látkami, so stratou kvalitnej a dostupnej výživy pre včely, častejšími extrémami v počasí, ako aj rýchlejším šírením pôvodných ale aj exotických včelích chorôb a škodcov.

Región Strednej Európy bol veľmi bohatý nielen na prírodné krásy, ale aj na množstvo rôznorodej včelej pastvy nesmiernej hodnoty. Historicky sa v týchto krajinách včelárstvo veľmi dynamicky rozvíjalo a to aj vďaka veľmi intenzívnej spolupráci včelárskych majstrov už v období Rakúsko-Uhorska. Cieľom spolupráce bolo ako najlepšie využiť zdroje včelej pastvy a včelárstvo zintenzívniť, včelársku prax zjednodušiť, zľahčiť a podnikavosť včelárov zaktivizovať. To všetko sa dá dosiahnuť len za predpokladu zachovania, resp. zvyšovania biodiverzity v krajine, na ktorej sú včely závislé, aby nedošlo k ujme na ich životných potrebách.

Cieľom prednáškového cyklu je pomenovať stresové faktory včiel, nakoľko nie všetci aktéri v spoločnosti, vrátane začiatočníkov a pokročilých včelárov, sú si vedomí rozsahu negatívnych vplyvov, ktorým sú včely vystavené. V druhej časti publikácie vysvetľujeme biologické postupy ošetrovania včiel proti roztočovi Varroa Destructor bez použitia syntetických liečiv. V tretej časti je zhrnutie dôležitých oblastí správnej včelárskej praxe. Do akej miery sa nám podarilo zrozumiteľne vysvetliť jednotlivé kapitoly, to už nechávame na posúdenie včelárskej verejnosti.Medula.sk