Zázračné včely približuje deťom textom, obrazom aj zvukom život včiel

Metodická príručka a pracovné listy Zázračné včely vznikala počas celého roku 2020 v rámci partnerského projektu neSPPíme, bzučíme, ktorý bol zrealizovaný vďaka spolupráci neziskovej organizácie Ekofond SPP a jej zriaďovateľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Je zostavená z krátkych pútavých textov a najmä zaujímavostí o živote včiel. Materiály obsahujú krátke videá zo života včiel, ktoré sme natáčali počas zážitkových návštev u mňa na včelnici s Marošom Markovičom zo štúdia MAGA a Palom Prokom. Mnoho hodín sme strávili mimo rámca projektu, aby sme zachytili zaujímavé situácie v úli alebo na lúkach. Zachytenie zaujímavého záberu drobného hmyzu trvá dlho, či už cez fotografiu alebo film. Včely nesmú byť dlho rušené, čo si vyžaduje pracovať s viacerými včelstvami a na rozličných miestach. 

Príručka obsahuje multimediálne pracovné listy, ktoré sú kombináciou hier, úloh, textov, fotografií a videí. Keďže život včiel nie je bežnou súčasťou učebných osnov, uvedomila som si, že je potrebné pripraviť pomôcku pre učiteľov, ktorá by im poskytla hlbšie poznatky o včeľom spoločenstve a mali k dispozícii aktivity, ktoré môžu použiť na rozličných predmetoch tak, ako im to čas a priestor v škole umožňuje. 

Vzdelávanie mi nie je ľahostajné, či už jeho forma, alebo aj jeho obsah. Inšpirujú ma nové modely vzdelávania. V metodickej príručke som chcela učiteľov inšpirovať a pripraviť príručku tak, aby sa dala plne využiť v našich podmienkach, kdekoľvek na škole.

Príručka a pracovné listy môžu spestriť vyučovanie a život týchto drobných stvorení môže inšpirovať deti na ich ceste poznania. Pracovný zošit je obrazom vnútorného sveta každého dieťa, preto sme obálku a vnútro zošita vytvorili spolu s Palom Prokom a grafickým štúdiom pajerchin aj ako omaľovánky. Zošit sa tým stáva personalizovaným a deti k nemu môžu získať hlbší a osobnejší vzťah.

Verím, že téma včiel bude deti sprevádzať počas viacerých rokov. 

 

Medula.sk